Obec určuje  stavbám súpisné a orientačné čísla v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb. Tabuľky so súpisným číslom obstaráva  na vlastné náklady obec. Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník, ktorý zabezpečuje aj pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným a orientačným číslom.
Tabuľka so súpisným číslom a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy. 

K žiadosti  je potrebné predložiť:

 

  • doklad o vlastníctve k pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku
  • právoplatné kolaudačné rozhodnutie
  • geometrický plán  

 


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Žiadosť o určenie, zmenu resp. zrušenie súpisného a orientačného čísla

Legislatíva

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z.

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Odbor

Odbor vnútorných vecí

Kompetencie

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Ružinov Mierová 21, 827 05 Bratislava Tel.: +421 2 48 284 111 spojovateľka Kancelária prvého kontaktu: Tel.: + 421 2 48 284 454 (životné prostredie) + 421 2 48 284 453 (stavebný úrad) + 421 2 48 284 451 (sociálna oblasť, Linka sociálnej pomoci) Email: ruzinov@ruzinov.sk Každá mestská časť má svoje vlastné kontakty

Životné situácie