Dňom zverejnenia návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto začína plynúť 15-dňová lehota, počas ktorej sa môžu obyvatelia mestskej časti vyjadriť ku zverejnenému návrhu, uplatniť pripomienky. Vyjadrenia a pripomienky k návrhu je potrebné predložiť v písomnej forme. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, inak k nej spracovateľ záverečného účtu nemusí prihliadať.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 13.08.2018

Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu obce

Legislatíva

 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 • Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 • Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Zákonná lehota

15 dní (Nemôže byť prerušená)

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kompetencie

Kontakt

 • Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

  Oddelenie hospodárske a finančné

  Junácka 1

  832 91 Bratislava

  Telefón: +421 249 253 227

  E-mailpodatelna@banm.sk

  Webwww.banm.sk