Dňom zverejnenia návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na príslušný rok s výhľadom na 3 roky začína plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej sa môžu obyvatelia mestskej časti vyjadriť k návrhu rozpočtu, uplatniť pripomienky. Vyjadrenia a pripomienky k návrhu je potrebné predložiť v písomnej forme. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový príjem alebo výdavok, alebo odporučiť úpravu, doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu alebo sumy. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, inak k nej navrhovateľ nemusí prihliadať.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 13.08.2018

Pripomienkovanie návrhu rozpočtu obce

Legislatíva

  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  • Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
  • Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Zákonná lehota

15 dní (Nemôže byť prerušená)

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kompetencie

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Oddelenie hospodárske a finančné

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 227

E-mail: podatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk