Dňom zverejnenia návrhu rozpočtu na príslušný rok s výhľadom na 3 roky mesta Bratislavy a mestských častí Bratislavy začína plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej sa môžu obyvatelia mesta vyjadriť k návrhu rozpočtu, uplatniť pripomienky. Vyjadrenia a pripomienky k návrhu je potrebné predložiť v písomnej forme. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, inak k nej navrhovateľ nemusí prihliadať.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Pripomienkovanie návrhu rozpočtu obce

Legislatíva

  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  • Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
  • Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Odbor

Finančné oddelenie

Kompetencie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mailinfo@bratislava.sk

Webwww.bratislava.sk