Hlavné mesto SR Bratislava zabezpečuje zber využiteľných zložiek odpadu napr. sklo, papier, lepenka, kovový šrot, plasty a odpadu s obsahom škodlivín ako akumulátory, batérie, ortuťové žiarivky, drobnú chémiu, elektronické zariadenia. 

Zhodnocovanie odpadov sa vykonáva materiálovým využitím vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov a energetickým zhodnotením zložiek komunálnych odpadov, ktoré sa nedajú materiálovo využiť.

Tuhé zvyšky po spaľovaní t.j. škvára a prach z filtrov sa zneškodňujú skládkovaním.

PLASTY - ŽLTÉ

 • Áno

PET fľaše od nápojov, plastové obaly od domácej chémie (tekuté pracie prostriedky, aviváž a pod.) obaly od jogurtov, smotany, fólie, viacvrstvové obaly od nápojov (TETRAPACK a iné), hliníkové plechovky od nápojov.

Stlačte obaly, budete mať viac miesta v nádobe a my budeme prevážať menej vzduchu! Ušetríme všetci!

 • Nie

Plastové obaly od oleja, sklo, železo, papier

Spôsob spracovania

Plasty sa zvážajú do dotrieďovacieho závodu vo Vlčom hrdle, kde sa oddelia nečistoty a prímesi. Ďalej sa triedia na jednotlivé komodity - druhy.

Takto vytriedené sa lisujú do balíkov a dodávajú odberateľovi na ďalšie spracovanie.

SKLO - ZELENÉ

 • Áno

Fľaše od nápojov, oleja, poháre od zaváranín Poznámka: Odstrániť kovové uzávery a zvyšky po nich, nehádzať kamene a ani inak neznečisťovať.

 • Nie

Zrkadlá, lepené bezpečnostné sklá, autosklo, drôtené sklo, žiarivky, žiarovky, keramika (taniere, šálky, vázičky), obaly znečistené farbami, plasty, železo, okenné tabule

Spôsob spracovania

Sklo sa dá recyklovať prakticky donekonečna. Z vyzbieraného skla sa oddelia nečistoty a prímesi. Potom sa odváža na spracovanie konečným odberateľom.

PAPIER - MODRÉ

 • Áno

Noviny, časopisy, kancelársky papier, kartónové obaly, knihy, skartovaný kancelársky papier Stlačte kartónové obaly, budete mať viac miestav nádobe a my budeme prevážať menej vzduchu! Ušetríme všetci! Poznámka: Kancelársky papier bez samoprepisovacieho, kopírovacieho papiera.

 • Nie

Viacvrstvové obaly, voskový, mastný a inak znečistený papier, alobal, kopírovací, samoprepisovací papier, papierové plienky, pauzovací papier, spisové dosky, plasty, kovy

Spôsob spracovania

Vyzbieraný papier sa odváža do dotrieďovacieho závodu vo Vlčom hrdle, kde sa z neho vytriedia jednotlivé komodity (lepenka, časopisy, noviny). Tieto sa lisujú do balíkov a odvážajú do papierní na ďalšie spracovanie.

ČIERNE

 • Áno

Domový odpad, ktorý sa nerecykluje

 • Nie

PET fľaše a obaly zo škatuľových nápojov (TETRAPAK), papier, plasty,sklo, v žiadnom prípade nie nebezpečný odpad, autobatérie, chemikálie, drobný stavebný odpad, plechovky od nápojov, biologicky rozložiteľný odpad zo zelene....

Spôsob spracovania

Spaľovanie, prípadne vo výnimočnom prípade skládkovanie na riadenej skládke.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Žiadosť o pridelenie / zmenu zberných nádob pre odpad a separovaný zber

Legislatíva

 • VZN č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 • VZN č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
 • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku

Zákonná lehota

do 10 minút + spolupráca s OLO a.s.

Poplatky

 • 0,1659 eura za kilogram odpadu