Mestská časť Bratislava–Nové Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy v znení jeho dodatkov hospodári s vlastným a zvereným nehnuteľným majetkom.

Mestská časť je v rámci kompetencií správy vlastného nehnuteľného majetku alebo nehnuteľného majetku zvereného jej do správy, oprávnená tento majetok prenajímať v zmysle platnej legislatívy.

Spôsoby prenajímania nehnuteľného majetku mestskej časti:

a)  obchodnou verejnou súťažou,

b)  dražbou,

c)  priamym prenájmom, tento postup nie je možný v prípade, ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu presiahne 40 000 EUR

Postup uvedený pod písmenom a), b), c) sa nepoužije:

  •  pri nájme majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci
  •  pri nájmoch majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 13.08.2018

Žiadosť o prenájom nehnuteľného majetku

Legislatíva

  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • Zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov
  • Zásady prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava–Nové Mesto a zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou zo dňa 17.02.2015
  • Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou

Zákonná lehota

Nie je stanovená žiadna zákonná lehota.

Poplatky

Výška nájmu je individuálna

Kompetencie

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 138, +421 249 253 201

E-mail:  podatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk

Životné situácie