Mesto Bratislava a mestské časti v rámci kompetencií správy svojho majetku alebo majetku zvereného do správy tento majetok môžu prenájímať. Toto sa týka aj ostatného nehnuteľného majetku hlavného mesta alebo mestskej časti, ktoré môže hlavné mesto alebo mestská časť ako vlastník a správca prenajímať v zmysle platnej legislatívy.

Prenájom majetku môže byť iniciovaný?

 • inicializácia prenájmu na strane obce vrátane:
 • o zverejnenie zámeru prenájmu
 • zadania žiadosti na strane klienta a jej prijatie na strane hlavného mesta alebo mestskej časti,
 • zaevidovanie podania do registratúry vrátane:
 • o prerozdelenie prijatých žiadostí (medzi definovanými rolami),
 • o notifikácie žiadateľa o prijatí žiadosti (len pre Magistrát),

Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Žiadosť o prenájom nehnuteľného majetku

Legislatíva

 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Všeobecné záväzne nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2006
 • Zákon č. 182/1993 z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 538/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení
 • Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností
 • Vyhláška č. 461/2009 Z. z

Zákonná lehota

Nie je stanovená žiadna zákonná lehota. V prípade vypísania verejnej obchodnej súťaže sú lehoty uvedené vo verejnej obchodnej súťaži.

Poplatky

Výška prenájmu je individuálna

Odbor

Správa nehnuteľnosti

Kompetencie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mailinfo@bratislava.sk

Webwww.bratislava.sk

Životné situácie