Mesto Bratislava a mestské časti v rámci kompetencií správy svojho nehnuteľného majetku alebo nehnuteľného majetku zvereného do správy tento majetok môžu prenájímať. Hlavné mesto alebo mestské časti, ktoré môže hlavné mesto alebo mestská časť ako vlastník a správca prenajímať v zmysle platnej legislatívy.

Prenájom majetku môže byť iniciovaný?

-      inicializácia prenájmu na strane obce vrátane:

o   zverejnenie zámeru prenájmu

-      zadania žiadosti na strane klienta a jej prijatie na strane hlavného mesta alebo mestskej časti,

-      zaevidovanie podania do registratúry vrátane:

o   prerozdelenie prijatých žiadostí (medzi definovanými rolami),

o    notifikácie žiadateľa o prijatí žiadosti (len pre Magistrát),


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Žiadosť o prenájom nebytového priestoru

Legislatíva

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Všeobecné záväzne nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2006 Zákon č. 182/1993 z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Zásady hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR BA zvereným do správy mestskej časti BA DNV a s majetkom vlastným Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 538/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností Vyhláška č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike Štatút hlavného mesta SR Bratislavy

Zákonná lehota

Nie je stanovená žiadna zákonná lehota. V prípade vypísania verejnej obchodnej súťaže sú lehoty uvedené vo verejnej obchodnej súťaži.

Poplatky

Výška prenájmu je individuálna

Odbor

Správa nehnuteľnosti

Kompetencie

Kontakt

Telefón: Ústredňa: +421 259 356 111 Odkazovač: +421 259 356 689 WWW: http://www.bratislava.sk E-mail: info@bratislava.sk icentrum@bratislava.sk IČO: 00603481 DIČ: SK2020372596 Bankové spojenie: 25829413, kód banky: 7500 Návštevná doba: Pondelok:8:00 - 17:00 (kancelária prvého kontaktu), 9:00 - 16:00 (pokladňa, obedňajšia prestávka 12:00 - 13:00) Utorok:8:00 - 16:00 (kancelária prvého kontaktu), 9:00 - 15:00 (pokladňa, obedňajšia prestávka 12:00 - 13:00) Streda:8:00 - 16:00 (kancelária prvého kontaktu), 9:00 - 15:00 (pokladňa, obedňajšia prestávka 12:00 - 13:00) Štvrtok:8:00 - 16:00 (kancelária prvého kontaktu), 9:00 - 15:00 (pokladňa, obedňajšia prestávka 12:00 - 13:00) Piatok:8:00 - 15:00 (kancelária prvého kontaktu), 9:00 - 14:00 (pokladňa, obedňajšia prestávka 12:00 - 13:00) Adresa: Kancelária prvého kontaktu: Oddelenie servis pre občana Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Primaciálne námestie č. 1 814 99 Bratislava Mestské časti majúvlastné kontaktné údaje

Životné situácie