Mestská časť Bratislava - Nové Mesto v rámci kompetencií správy svojho nehnuteľného majetku alebo nehnuteľného majetku zvereného do správy tento majetok môže prenajímať.

 

Uzavretie nájomnej zmluvy a jej náležitosti

Mestská časť alebo správca sú povinní uzavrieť písomnú nájomnú zmluvu, ktorá musí obsahovať najmä účel nájmu, dobu nájmu, výšku nájmu a identifikáciu majetku vrátane uvedenia parcelného čísla a príslušného registra, katastrálneho územia, listu vlastníctva a pri nebytových priestoroch aj uvedenie čísla nebytového priestoru.

 

Postup predchádzajúci uzavretiu nájomnej zmluvy a výška nájomného

Nájom nebytových priestorov resp. uzavretie nájomnej zmluvy v prípadoch schválených cenových výmerov uvedených v §6 ods. 3 Zásad prenajímania nehnuteľností nepodlieha ďalšiemu prerokovaniu a odsúhlasovaniu miestnym zastupiteľstvom za predpokladu dojednania nájmu na dobu určitú najviac 5 rokov

Nájom nebytových priestorov, pre ktoré nie sú schválené cenové výmery, je možné prenajať niektorým zo spôsobov uvedených v Zásadách prenajímania nehnuteľností a to na základe

 • obchodnej verejnej súťaže za podmienok uvedených v §4
 • priameho nájmu za podmienok uvedených v §5
 • z dôvodov hodných osobitného zreteľa za podmienok uvedených v§6 ods. 1 a 2, pre ktoré nie sú schválené cenové výmery

za nájomné vyplývajúce zo vzájomnej dohody resp. v niektorých prípadoch určené na základe znaleckého posudku alebo odborného vyjadrenia spracované znalcom v príslušnom odbore

 

Doba nájmu

Nájom je možné dohodnúť na dobu určitú ako aj dobu neurčitú, avšak v prípadoch hodných osobitného zreteľa vopred schválených miestnym zastupiteľstvom mestskej časti uvedených v týchto Zásadách, je možné nájom dohodnúť na dobu určitú maximálne na 5 rokov, nájom na dobu určitú nad 5 rokov v tomto prípade podlieha schváleniu miestnym zastupiteľstvom mestskej časti.

 

V prípade nájmu s tým istým nájomcom, ktorý počas kalendárneho roka neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci uzavretie nájomnej zmluvy schváleniu miestnym zastupiteľstvom nepodlieha.

 


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 17.09.2019

Žiadosť o prenájom nebytového priestoru

Legislatíva

 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov
 • Zásady prenajímania nehnuteľností ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, a ktoré sú mestskej časti Bratislava-Nové mesto zverené do správy hlavným mestom Slovenskej republiky v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2
 • Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou

 

Zákonná lehota

Nie je stanovená žiadna zákonná lehota. V prípade vypísania verejnej obchodnej súťaže sú lehoty uvedené vo verejnej obchodnej súťaži.

Poplatky

Výška nájmu je vo vybraných prípadoch uvedená v §6 ods. 3 Zásad prenajímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a ktoré sú mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zverené do správy hlavným mestom SR Bratislava v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, v ostatných prípadoch je určená na základe dohody, ktorá podlieha schváleniu miestnym zastupiteľstvom.

Kompetencie

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 144

E-mailpodatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk

Životné situácie