Mestská časť Bratislava–Nové Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy v znení jeho dodatkov hospodári s vlastným a zvereným nehnuteľným majetkom.

Mestská časť je v rámci kompetencií správy vlastného nehnuteľného majetku alebo nehnuteľného majetku zvereného jej do správy, oprávnená tento majetok predať v zmysle platnej legislatívy.

Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti podlieha schváleniu miestnym zastupiteľstvom mestskej časti. 

Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mestskej časti sa môže vykonať na základe:

a) obchodnej verejnej súťaže,

b) dobrovoľnou dražbou,

c) priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu; tento postup nie je možný v prípade, ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu presiahne 40 000 EUR

Postup uvedený pod písmenom a), b), c) sa nepoužije v prípadoch prevodu:

 • nehnuteľného majetku, ktorý je obec povinná previesť podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov alebo ktorým sa realizuje právo na prednostný prevod podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlatníctve bytov a nebytových priestorov
 • pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,
 • z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 13.08.2018

Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti

Legislatíva

 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností
 • Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

 • Štatút hlavného mesta SR Bratislavy
 • Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava–Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou.

Zákonná lehota

Nie je stanovená žiadna zákonná lehota.

Poplatky

Výška predajnej ceny je individuálna

Kompetencie

Kontakt

 

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 138, +421 249 253 201

E-mail:  podatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk

Životné situácie

Súvisiace linky