Trhové miesto zriaďuje obec – mestská časť Bratislava-Nové Mesto alebo iná osoba, ktorej mestská časť vydala povolenie na zriadenie trhového miesta. Predajca výrobkov a poskytovateľ služieb musí byť držiteľom povolenia na predaj a poskytovanie služieb, ktoré mu vydá mestská časť. Základom je požiadať o vydanie povolenia, k žiadosti pripojiť požadované prílohy a splniť zákonom stanovenépodmienky.

Na trhových miestach môže na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať služby:

 • fyzická osoba a právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitných predpisov,
 • fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, pričom táto musí preukázať vlastníctvo, nájom alebo obdobný vzťah k pozemku, kde túto činnosť vykonáva,
 • fyzická osoba predávajúca vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou,
 • fyzická osoba, ktorá je autorom predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou.

 

Na trhovisku, tržnici alebo príležitostnom trhu je predajca výrobkov a poskytovateľ služby povinný dodržiavať trhový poriadok a riadiť sa podmienkami, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať. Zároveň musí rešpektovať zákaz predaja niektorých druhov tovaru (napr. výbušnín a výbušných predmetov, tabakových výrobkov, alkoholických nápojov, liekov, autosúčiastok, chránených živočíchov a rastlín).

Obmedzenia predaja platia na potraviny a spotrebné výrobky, najmä textilné a odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetiku, drogériový tovar, hračky a športové potreby. Nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona vykonáva dozor Slovenská obchodná inšpekcia, orgány úradnej kontroly potravín a obce – mestské časti. Za porušenie povinností môže orgán dozoru uložiť pokutu až do výšky 17 000 eur a pri opakovanom alebo hrubom porušení môže obec zrušiť povolenie na predaj a poskytovanie služieb na trhovom mieste. V rámci ochrany zdravia obyvateľstva, ochrany bezpečnosti a boja proti nelegálnej činnosti, kontroly vykonáva aj finančná správa. Colníci sa zameriavajú na kontrolu uplatňovania colných a daňových predpisov a tiež na dodržiavanie zákonov v oblasti ochrany spotrebiteľa, porušovania práv duševného vlastníctva, používania elektronických registračných pokladníc. Kontrolujú tiež uplatňovanie predpisov na tovary podliehajúce spotrebným daniam, hlavne alkoholické nápoje a tabakové výrobky.

 

Požadované doklady k žiadosti (špecifikujú sa v závislosti od konkrétneho predaja) :

 • Kópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice („ERP“) žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu ERP, alebo fotokópiu potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice („VRP“), alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať ERP alebo VRP
 • Pri predaji potravín a jedál a nápojov na priamu konzumáciu na mieste Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorým súhlasí s uvedením predajného zariadenia/prevádzkarne do prevádzky
 • Zmluva o nájme predajného zariadenia/prevádzkarne/nehnuteľnosti (pozemku, nebytového priestoru)  alebo písomný súhlas správcu trhového miesta/vlastníka nehnuteľnosti (pozemku, nebytového priestoru) na predaj/k umiestneniu predajného zariadenia
 • Osvedčenie o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie SHR a doklad o pridelení IČO
 • Fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti preukáže, že je vlastníkom pozemku - uvedie do žiadosti číslo listu vlastníctva, parcelné číslo a katastrálne územie týkajúce sa predmetného pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú  činnosť,  alebo že je nájomcom takého pozemku (predloží doklad), alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej činnosti na tomto pozemku (predloží doklad), a čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej činnosti alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny
 • Pri predaji potravín a rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti (malé množstvá - prvovýrobca) kópia Oznámenia o registrácii prevádzkarne a činnosti na trhovom mieste (tržnica, príležitostný trh, ambulantný predaj, trhovisko, stánok), potvrdená príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou (v zmysle nariadenia EP a Rady (ES) č. 852/2004 v platnom znení, zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách, zákona č.  39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, Nariadenia vlády SR č. 360 zo dňa 19. 11.2011 v platnom znení, Nariadenia vlády SR č. 359 zo dňa 19.10.2011 v platnom znení)
 • Iný doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov[1] 
 • Čestné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve; čestné vyhlásenie, že všetky ním predávané výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou, ak je žiadateľom fyzická osoba, ktorá je autorom predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou

 


[1] Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie Ú. V EÚ, kap. 13/zv. 34;Ú. V EÚ L 139, 30.4.2004) v platnom znení, § 13 ods. 4 písm. a) a § 15 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z.; výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín (oznámenie č. 4/2008 Z.z.)

 


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 20.12.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste

Legislatíva

 • Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
 • Zákon č.105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov
 • Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa
 • Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
 • VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Zákonná lehota

Zákonná lehota nie je zákonom stanovená.

Poplatky

Vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste nie je spoplatnené. 

Kompetencie

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 512

E-mail:  podatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk