Súhlas na použitie erbu Bratislava pre právnické a fyzické osoby dáva magistrát, na základe rozhodnutia primátora. Súhlas na použitie erbu mestskej časti pre právnické a fyzické osoby dáva príslušný miestny úrad, na základe rozhodnutia starostu mestskej časti.

Podkladom pre udelenie súhlasu je písomná žiadosť doručená magistrátu alebo príslsnému miestnemu úradu s uvedením presných podmienok použitia erbu, prípadne aj s grafickým návrhom.

Za udelenie súhlasu na použitie erbu Bratislavy alebo mestskej časti môže magistrát alebo príslušný miestny úrad v odôvodnených prípadoch (napríklad použitie erbu na komerčné účely) žiadať finančnú úhradu.

Erb Bratislavy a mestských častí sa nepoužíva nevhodne, neprimeraným spôsobom, ktorým by sa prejavovala neúcta k tomuto symbolu, za dôstojné zaobchádzanie s erbom Bratislavy a za jeho ochranu zodpovedá ten, kto ho používa alebo použil.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Žiadosť o súhlas na používanie erbu

Legislatíva

  • Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
  • Štatút hlavného mesta
  • VZN Hlavného mesta SR Bratislavy
  • VZN mestských častí

Poplatky

Služba môže byť v ojedinelých prípadoch spoplatnená podľa individuálnych sadzieb

Odbor

Kancelária primatora

Kompetencie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mailinfo@bratislava.sk

Webwww.bratislava.sk

Životné situácie