Ambulantným predajom sa rozumie predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou.

Ambulantný predaj mimo povolených trhových miest je zakázaný. Na základe povolenia vydaného mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto sa na jej území môžu ambulantne predávať výrobky a poskytovať služby, ktoré povoľuje zákon č. 178/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov a príslušné VZN mestskej časti v aktuálnom znení.

Požadované doklady k žiadosti (špecifikujú sa v závislosti od konkrétneho predaja) :

 • Kópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice („ERP“) žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu ERP, alebo fotokópiu potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice („VRP“), alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať ERP alebo VRP
 • Pri predaji potravín a jedál a nápojov na priamu konzumáciu na mieste Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorým súhlasí s uvedením predajného zariadenia/prevádzkarne do prevádzky
 • Zmluva o nájme predajného zariadenia/prevádzkarne/nehnuteľnosti (pozemku, nebytového priestoru) alebo písomný súhlas správcu trhového miesta/vlastníka nehnuteľnosti (pozemku, nebytového priestoru) na predaj/k umiestneniu predajného zariadenia alebo Rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania miestnej komunikácie
 • Osvedčenie o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie SHR a doklad o pridelení IČO
 • Fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej  činnosti preukáže, že je vlastníkom pozemku - uvedie do žiadosti číslo listu vlastníctva, parcelné číslo a katastrálne územie týkajúce sa predmetného pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú  činnosť,  alebo že je nájomcom takého pozemku (predloží doklad), alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej činnosti na tomto pozemku (predloží doklad), a čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej činnosti alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny
 • Pri predaji potravín a rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti (malé množstvá - prvovýrobca) kópia Oznámenia o registrácii prevádzkarne a činnosti na trhovom mieste (tržnica, príležitostný trh, ambulantný predaj, trhovisko, stánok), potvrdená príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou (v zmysle nariadenia EP a Rady (ES) č. 852/2004 v platnom znení, zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách, zákona č.  39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, Nariadenia vlády SR č. 360 zo dňa 19. 11.2011 v platnom znení, Nariadenia vlády SR č. 359 zo dňa 19.10.2011 v platnom znení)
 • Iný doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov[1]
 • Čestné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve; čestné vyhlásenie, že všetky ním predávané výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou, ak je žiadateľom fyzická osoba, ktorá je autorom predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou
 • Situačný náčrt umiestnenia ambulantného predaja na danom mieste
 • Vydokladovanie umiestnenia a sprístupnenia WC pre zákazníkov a predávajúcich, a zabezpečenia odpadových nádob na tuhý komunálny odpad v prípade predaja jedál a nápojov na priamu konzumáciu na mieste

 


[1] Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie Ú. V EÚ, kap. 13/zv. 34;Ú. V EÚ L 139, 30.4.2004) v platnom znení, § 13 ods. 4 písm. a) a § 15 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z.; výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín (oznámenie č. 4/2008 Z.z.)

 


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 20.12.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb alebo na ambulantný predaj výrobkov

Legislatíva

 • Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
 • VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v aktuálnom znení
 • VZN  č.6/2012 zo dňa 11.12.2012 o miestnych daniach na území MČ BA-NM v znení neskorších predpisov.

Zákonná lehota

Zákonná lehota nie je stanovená.

Poplatky

Vydanie povolenia na ambulantný predaj nie je spoplatnené. Užívanie a zabratie verejného priestranstva je spoplatňované podľa aktuálneho VZN o miestnych daniach.

Kompetencie

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 512

E-mail:  podatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk