Podmienky poskytovania a výšku príspevku môže  mať každá mestská časť špecifické. Spravidla sa poskytuje príspevok na stravovanie v jedálni fyzickej osobe, ktorá  nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb alebo má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek. Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti.  


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravu

Legislatíva

Zákon č. 448/2008 zákon o sociálnych službách

VZN mestských častí o sociálnej pomoci alebo sociálnej oblasti

Zákonná lehota

Zákonná lehota nie je stanovená.

Poplatky

Cena jedla a príspevku na jedlo je individuálna