Podmienky poskytovania stravovania a výška poskytovania finančného príspevku MĆ Bratislava-Nové Mesto sú upravené v Zásadách poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Podmienky poskytovania stravovania a príspevku na stravovanie

  1. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v súlade s ustanoveniami § 12, písm. e) bod 5  a 58 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytuje, stravovanie ako podpornú sociálnu službu pre obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti, a to konkrétne:
  • dôchodcom, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku a zároveň nedisponujú akýmkoľvek iným príjmom okrem poberaného dôchodku,
  • invalidným dôchodcom, ktorí sú poberateľmi invalidného dôchodku a zároveň nedisponujú akýmkoľvek iným príjmom okrem poberaného dôchodku a ktorých zdravotný stav neumožňuje práípravu stravy, podľa potvrdenia lekára
  1. Stravovanie sa poskytuje v rozsahu jednej stravnej jednotky počas pracovného dňa
  • v piatich denných centrách – Račianska, Sibírska, Stromová, Športová a Vajnorská ako výdajných strediskách stravy,
  • prostredníctvom donášky stravy do domácností realizované opatrovateľskou službou, po vydaní rozhodnutia starostom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o odkázanosti na túto službu.
  1. Mestská časť môže poskytnúť finančný príspevok na stravovanie dôchodcov v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti, ktorým bol schválený rozpočet pre príslušný rozpočtový rok. Osobou oprávnenou na poskytnutie finančného príspevku je obyvateľ, za predpokladu splnenia podmienok stanovených v Zásadách poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
  1. Mestská časť môže obyvateľovi poskytnúť stravovanie, prípadne priznať finančný príspevok na základe písomnej žiadosti, ktorá je zverejnená na web stránke a kde svojim podpisom čestne vyhlási, že nemá iný príjem okrem poberaného dôchodku (starobného,invalidného) a k žiadosti doloží rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o aktuálnej výške poberaného dôchodku (starobného, invalidného) alebo predloží akékoľvek iné potrebné potvrdenia k preukázaniu skutočností uvedených v žiadosti poverenému zamestnancovi, ktorý ich dôvodne požaduje od žiadateľa.

Výška príspevku sa odvíja od výšky dôchodku. Do príspevku sa nezapočítava zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť. Výška stravnej jednotky bez poskytnutia finančného príspevku mestskou časťou je v hodnote 2,84€. Stravné uhrádza žiadateľ vo výške na základe oznámenia mestskej časti vopred za nasledujúci kalendárny mesiac. Každú zmenu ovplyvňujúcu poskytovania finančného príspevku je žiadateľ povinný ohlásiť do 8 dní a to bezodkladne mestskej časti poverenému zamestnancovi.

 

Výška dôchodku v €  

 

Príspevok v €

Do 300 €

1,80 €

Od 300,10 do 360,90 €

0,80 €

Od 361 do 400 €

0,50 €

Nad 400 €

Bez príspevku

 

Na poskytnutie stravovania a poskytnutie finančného príspevku je potrebné žiadosť s prílohami doručiť na oddelenie sociálnych služieb prípadne do podateľne.

 


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 05.11.2018

Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravu

Legislatíva

  • Zákon č. 448/2008 zákon o sociálnych službách
  • Zásady poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

Zákonná lehota

Zákonná lehota nie je stanovená.

Poplatky

Finančný príspevok na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto upravujú Zásady zabezpečovania stravovania ako podpornej služby.