Mestská časť Bratislava-Nové Mesto pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti rozhoduje o poskytnutí jednorazovej dávke v hmotnej núdzi. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi môže poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka v hmotnej núdzi  a príspevky k dávke najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.

Mestská časť poskytuje jednorazové finančné výpomoci sociálne slabým obyvateľom a rodinám s deťmi podľa Zásad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti. Individuálnym posúdením sociálnej situácie, ďalej na zakúpenie školských potrieb pri nástupe dieťaťa do 1. triedy obecnej ZŠ, pri narodení dieťaťa, na úhradu letnej detskej rekreácie pre deti zo sociálne slabších rodín, k vianočným sviatkom obyvateľom poberajúcim dávku v hmotnej núdzi, a dôchodcom s nízkym dôchodkom.

Dávka a finančná výpomoc sú podmienené finančnými možnosťami obce. 

Oprávnenou osobou na poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci je: obyvateľ v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca dávka a príspevky podľa osobitného predpisu a obyvateľ, ktorý spĺňa podmienky uvedené v Zásadách poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  • Spolu so žiadosťou o priznanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi je žiadateľ povinný predložiť všetky dokumenty preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, K žiadosti o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci je žiadateľ povinný predložiť doklady preukazujúce náklady a výdavky domácnosti ako aj iné doklady podľa podmienok stanovených v platných Zásadách. Potrebné prílohy sú uvedené na http://www.banm.sk/socialne-prispevky/
  • Jednorazová finančná dávka môže byť poskytnutá obyvateľovi, ktorý nemá záväzky a dlhy voči mestskej časti, resp. má dohodnutý splátkový kalendár na splatenie záväzkov a dlhov a tento dodržiava pravidelnými splátkami.

Na konanie o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa primerane použijú všeobecné predpisy o správnom konaní a výšku ako aj poskytnutie odporučí Komisia sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v súlade s platnými zásadami.

 

 


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 05.11.2018

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na sociálnu oblasť

Legislatíva

  • Zákon 417/2013 o hmotnej núdzi v znení neskorších predpsov
  • Zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov
  • Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • Štatút mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  • Zásady poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Zákonná lehota

Zákonná lehota nie je stanovená

Poplatky

Služba nie je spoplatnená. Výška poskytnutej finančnej výpomoci je individuálna podľa Zásad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Kompetencie

Sociálne

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Oddelenie sociálnych služieb

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 529

E-mailpodatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk

Životné situácie

Súvisiace linky