Zrušenie prevádzkarne je podľa § 15 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov prevádzkovateľ povinný oznámiť najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzkarne umiestnením oznamu v prevádzkarni na mieste, kde je uvedená prevádzková doba. Informácia musí obsahovať to, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, najmä kde môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu a dátum zrušenia prevádzkarne. Okrem toho predávajúci o zrušení prevádzkarne písomne informuje obec, na ktorej území je prevádzkareň umiestnená. V oznámení obci podnikateľ tiež uvedie dátum zrušenia prevádzkarne, informáciu o tom, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, najmä kde môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu. Tieto informácie je obec povinná na požiadanie poskytnúť spotrebiteľovi.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 09.08.2018

Oznámenie o zrušení prevádzkarne

Legislatíva

  • Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa

Zákonná lehota

Zákonná lehota nie je zákonom stanovená.

Poplatky

Služba nie je spoplatnená 

Kompetencie

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 216

E-mailpodatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk

Životné situácie