Mestská časť Bratislava-Nové Mesto prijíma od občanov sťažnosti týkajúce sa nedostatkov v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách jej zverených do správy a prejazdných úsekoch ciest cez hlavné mesto alebo mestskú časť, ako aj nedostatkov v schodnosti miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov a nedostatky v rámci cestnej zelene. Mestská časť je povinná bez prieťahov nedostatky odstraňovať.

Hlásenia musia obsahovať tieto údaje: dátum, ulica, popis, fotografia.

Všetky  doručené hlásenia sú evidované v registratúre a je im pridelené registratúrne číslo. Proces ohlasovania končí archiváciou údajov o podaní a uzavretím prípadu. Klient je o priebehu procesu informovaný.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 09.08.2018

Nahlásenie závady na chodníku alebo priechode pre chodcov

Legislatíva

  • Zákon č. 8/2009  Z. z.  Zákon o cestnej premávke
  • Zákon č. 135/1961 Z. z. Zákon o pozemných komunikáciách - cestný zákon
  • Zákon č. 50/1976 Z. z. Stavebný zákon
  • Zákon č. 71/1967 Z. z.  Zákon o správnom konaní
  • Štatút hl. m. SR Bratislavy

Zákonná lehota

Mestská časť je povinná bez prieťahov odstraňovať nedostatky a závady na chodníkoch a priechodov pre chodcov.

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kompetencie

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 126

E-mailpodatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk

Životné situácie

Súvisiace linky