Hlavné mesto a mestské časti prijímajú od občanov sťažnosti týkajúce sa nedostatkov v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest cez hlavného mesta alebo mestskej časti, ako aj nedostatkov v schodnosti miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov. Hlavné mesto a mestské časti sú povinné bez prieťahov ich odstraňovať. Služba slúži na riadenie procesu kedy hlavné mesto a mestské časti prijímajú od občanov sťažnosti týkajúce sa nedostatkov v schodnosti na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest cez v správe hlavného mesta a MČ, aj nedostatkov v schodnosti komunikácií určených výhradne pre chodcov, ako aj nedostatky v rámci cestnej zelene. Hlavné mesto a mestské časti sú povinní bez prieťahov ich odstraňovať. Proces ohlasovania končí archiváciou údajov o podaní a uzavretím prípadu. Klient je o priebehu procesu informovaný.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Nahlásenie závady na chodníku alebo priechode pre chodcov

Legislatíva

  • Zákon č. 8/2009 Zákon o pozemných komunikáciách - cestný zákon
  • Zákon č. 135/1961 Zb. Stavebný zákon
  • Zákon č. 50/1976 Zb. Správny poriadok
  • Zákon č. 71/1967 Zb. - úplné znenie Rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania komunikácie
  • Štatút hl. m. SR Bratislavy

Zákonná lehota

Hlavné mesto a mestské časti sú povinná bez prieťahov odstraňovať nedostatky a závady na chodníkoch a priechodov pre chodcov.

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Odbor

ODDELENIE DOPRAVNÉHO INŽINIERSTVA

Kompetencie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mailinfo@bratislava.sk

Webwww.bratislava.sk

Životné situácie