Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať mestské alebo miestne  zastupiteľstvo, zverejní hlavné mesto alebo mestská časť 24 dní a mestská časť 15 dní najmenej pred rokovaním o ňom. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Magistráte a Miestnom úrade mestskej časti. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Mesto:

Vyhodnotenie pripomienok zabezpečuje gestorská komisia (určuje ju primátor), vyhodnotenie pripomienok je súčasťou návrhu VZN, pripomienky ktoré gestorská komisia akceptuje musí spracovateľ zapracovať do návrhu VZN.

Mestská časť:

Pripomienku vždy schvaľuje miestne zastupiteľstvo, zároveň sa dáva na prerokovanie komisii miestneho zastupiteľstva a miestnej rady. Potom o nej hlasuje zastupiteľstvo.  Po jeho schválení musí byť opätovne zverejnené. Pokiaľ za 15 dni nebude podaná žiadna pripomienka, nadobudne účinnosť po 15 dňoch alebo dňom nadobudnutia účinnosti. Zverejnenie je zákonná podmienka nadobudnutia účinnosti.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Pripomienkovanie návrhov nariadení

Legislatíva

  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorší predpisov
  • Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave, v znení neskorší predpisov
  • Pravidlá pre prípravu, schvaľovanie, a vyhlasovanie VZN hl.m.BA

Zákonná lehota

15 dní (Nemôže byť prerušená)

Mestská časť 15 dní zverejňuje Mesto 24 dní zverejňuje

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Odbor

Kancelária primatora

Kompetencie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mailinfo@bratislava.sk

Webwww.bratislava.sk