Žiadateľ - fyzická osoba, ktorý spĺňa podmienky pre nájom obecného bytu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, môže požiadať o zaradenie do zoznamu žiadateľov, pričom po preskúmaní podmienok a splnení náležitostí  Mestská časť Bratislava-Nové Mesto pridelí  žiadateľovi obecný byt, v prípade právnických osôb definovaných v §3a Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v znení jeho dodatkov týmto môže byť pridelený byt aj mimo poradia zoznamu žiadateľov

 

Podmienky pre pridelenie obecného bytu fyzickej osobe a náležitosti žiadosti

Fyzické osoby:

Podmienky pre zaradenie fyzickej osoby do zoznamu žiadateľov o nájom obecného nájomného bytu vo vlastníctve alebo správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a následného pridelenia bytu vrátane požadovaných náležitostí žiadosti sú  definované v §2 a §3 Zásad hospodárenia s bytmi:

 • žiadateľ nemá kde bývať z dôvodu, že:
 • nie je nájomcom alebo vlastníkom bytu alebo rodinného domu alebo,
 • dlhé časové prieťahy pri vymáhaní práva bývať v byte súdnou cestou, mu bránia užívať byt a neprišiel o právo bývať v byte vlastným pričinením alebo strate práva bývať v byte nemohol účinne zabrániť,
 • žiadateľ má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ak žiadosť podávajú manželia, túto podmienku musí spĺňať aspoň jeden z manželov,
 • mesačný príjem žiadateľa je vo výške minimálne 1,2 násobku životného minima, najviac však vo výške trojnásobku životného minima.

 

K žiadosti je okrem uvedenia náležitostí potrebné priložiť nasledujúce prílohy:

 • Fotokópia preukazu totožnosti žiadateľa
 • Fotokópia preukazu totožnosti ďalšej posudzovanej dospelej osoby (manžel/ka, druh/žka atď.)
 • Fotokópia rodného listu dieťaťa/detí žiadateľa
 • Doklad preukazujúci  čistý mesačný príjem žiadateľa (plat, dôchodok, invalidný dôchodok, dávky v nezamestnanosti, sociálne dávky) za posledných 12 kalendárnych mesiacov odo dňa podania žiadosti
 • Doklad preukazujúci  čistý mesačný príjem spolužiadateľa – manžel/manželka, druh/družka  (plat, dôchodok, invalidný dôchodok, dávky v nezamestnanosti, sociálne dávky) za posledných 12 kalendárnych mesiacov odo dňa podania žiadosti ďalšej posudzovanej osoby (manžel/ka, druh/žka atď.)
 • Doklad o poberaní a výške rodinných prídavkov Doklad o poberaní a výške výživného na dieťa
 • Potvrdenie od správcu bytového domu o počte nahlásených osôb na služby kde žiadateľ v súčasnosti býva
 • Kópia zmluvy o ubytovaní, kde v súčasnosti žiadateľ býva
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Žiadateľ je povinný najmenej raz za tri roky od podania žiadosti aktualizovať svoju žiadosť v rozsahu podľa §2 ods. 1 Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Ak žiadateľ svoju žiadosť v lehote troch rokov neaktualizuje ani raz, mestská časť Bratislava-Nové Mesto takúto žiadosť zo zoznamu žiadostí vyradí.

 

Právnické osoby:

Podmienky pre pridelenie obecného bytu právnickej osobe vrátane požadovaných náležitostí žiadosti sú definované v §2 a §3a Zásad hospodárenia s bytmi:

Žiadateľom je právnická osoba

a) pôsobiaca vo verejnom sektore a plniaca úlohy na úseku ochrany práv dieťaťa

b) právnická osoba, ktorá je zaregistrovaná v súlade s § 62 a nasl. zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, pričom vykonáva činnosti na úseku sociálnej ochrany detí a/alebo pomoci deťom

Mestská časť neuzavrie nájomnú zmluvu s právnickou osobou, ak fyzická osoba, ktorá bude v podnájomnom vzťahu k mestskej časti, nespĺňa podmienku podľa § 3 ods. 1 písm. b)

 


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 17.09.2019

Žiadosť o nájom obecného bytu

Legislatíva

 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou
 • Všeobecné záväzne nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2006
 • Zásady hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

 

Zákonná lehota

Lehota nie je definovaná. Pridelenie obecného nájomné bytu je závislé od množstva voľných bytov a poradie v zozname žiadateľov

Poplatky

Výška nájomného sa určuje podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23.apríla 2008 č.01/R/2008 o regulácii cien nájomného, v znení opatrenia č. 02/R/2008 a opatrenia č. 01/R/2011, v znení neskorších predpisov.

 

Kompetencie

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 144

E-mailpodatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk

Životné situácie