Občan , ktorý spĺňa podmienky na získanie obecného nájomnébo bytu do prenájmu, môže požiadať o zaradenia do zoznamu žiadateľov mesto Bratislavu alebo jej mestské časti.

 

Podmienky pre zaradenie do zoznamu žiadateľov o nájom obecného nájomného bytu vo vlastníctve alebo správe mesta Bratislavy:

  • Žiadateľ nemá kde bývať z dôvodu, že:

             - nie je nájomcom alebo vlastníkom bytu alebo rodinného domu alebo

             - dlhé časové prieťahy pri vymáhaní práva bývať v byte súdnou cestou, mu bránia užívať byt a neprišiel o právo bývať v byte vlastným pričinením alebo strate práva bývať v byte nemohol účinne zabrániť,

  • má trvalý pobyt v Bratislave, podmienka trvalého pobytu je splnená i v prípade, ak sa žiadateľ preukázateľne zdržuje v Bratislave najmenej päť rokov pred podaním žiadosti o nájom bytu, ak žiadosť podávajú manželia, túto podmienku musí spĺňať aspoň jeden z manželov,
  • je poberateľom príjmu najmenej vo výške 1,2 násobku životného minima 
 

Žiadateľ je povinný najneskôr do troch rokov od podania žiadosti aktualizovať svoju žiadosť minimálne v rozsahu podľa čl. 3 odsek 1 písm. a), b), c), d), f) a h) VZN č. 1/2006.

Neaktualizovanie žiadosti má za následok vyradenie zo zoznamu žiadateľov!

 

Podmienky pre zaradenie do zoznamu žiadateľov o nájom obecného nájomného bytu vo vlastníctve alebo správe mestskej casti:


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Žiadosť o nájom obecného bytu

Legislatíva

  • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • Zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  • Všeobecné záväzne nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2006
  • Zákon č. 182/1993 z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

 

Zákonná lehota

Lehota nie je definovaná. Pridelenie obecného nájomné bytu je závislé od množstva voľných bytov a poradie v zozname žiadateľov

Poplatky

Cena prenájmu je individuálna pre každý prenajatý objekt