Obec usmerňuje ekonomickú činnosť na svojom území a vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce. 


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Žiadosť o vydanie stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti

Legislatíva

  • Zákon 369/1990 o obecnom zriadení
  • Zákon č. 135/1961 Cestný zákon

 

Zákonná lehota

Podnikateľský zámer musí byť schválený pred jeho realizáciou

Poplatky

služba nie je spoplatnená

Odbor

Kancelária starostu

Kompetencie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mailinfo@bratislava.sk

Webwww.bratislava.sk

Životné situácie