Podnikateľ môže  v rámci tejto služby požiadať o povolenie nočnej prevádzky alebo o jednorazovú zmenu prevádzkových hodín.

 

Táto služba sa riadi ustanoveniami VZN danej mestskej časti. Podnikateľ, ktorý má záujem o službu, vyplní formulár Oznámenie o splnení podmienok pre nočný čas predaja a obchode a prevádzky služieb.

Žiadosť doručí žiadateľ osobne, spolu s potrebnými prílohami, ktorými môžu byť v závislosti od okolností:

  1. oprávnenie na podnikanie alebo iný doklad povoľujúci vykonávanie   činnosti podľa osobitných predpisov,
  2. fotokópiu zmluvy o nájme nebytových priestorov užívaných na účely  prevádzkarne alebo list vlastníctva, ak podnikateľ je vlastníkom nebytového priestoru užívaného na účely prevádzkarne a to v súlade s osobitným zákonom,
  3. kolaudačné rozhodnutie k prevádzkarni a v prípade, že došlo k zmene účelu využitia nebytového priestoru užívaného na účely prevádzkarne, fotokópiu príslušného dokladu o zmene účelu využitia,
  4. protokol o meraní hluku v prípade, že ide o prevádzkareň s hudobnou produkciou,
  5. iné potrebné doklady, napr. potvrdenie odvozu a likvidácie odpadu od spol. OLO v zmysle platného VZN MČ

Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Oznámenie o splnení podmienok pre nočný čas predaja v obchode a prevádzky služieb

Zákonná lehota

Lehota na vybavenie nie je definovaná

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Odbor

Kancelária starostu

Kompetencie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mailinfo@bratislava.sk

Webwww.bratislava.sk

Životné situácie