Hlavné mesto SR Bratislava zriaďuje zariadenia sociálnych služieb. Pre seniorov zriadila Bratislava Zariadenia pre  seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a denného stacionára.
V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou po celý rok. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pobytová forma len na určitý čas, najviac na tri mesiace kalendárneho roka. V dennom stacionári ambulantná forma len na určitý čas počas dňa.

Služba je poskytovaná V zariadení pre seniorov:

 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, pričom jej stupeň odkázanosti je najmenej IV 
 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Zoznam zariadení pre seniorov:

 • Dom tretieho veku,

DTV na Polereckého č. 2 v Bratislave je zariadenie sociálnych služieb, ktorého zriaďovateľom je Hlavné mesto SR Bratislava. Do užívania bolo dané v roku 1985 ako penzión pre dôchodcov, neskôr sa dobudovalo 32 lôžok, kde boli premiestňovaní obyvatelia pri zhoršenom zdravotnom stave. Od 1.1.2009 je celé zariadenie – zariadenie pre seniorov, ktoré má kapacitu 263 obyvateľov. Poskytujeme sociálnu službu v zmysle § 35 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.

Kontakt: Mgr. Daniela Palúchová, MPH., riaditeľka, tel.: +421 262 317 894, e-mail: riaditel@dtv.sk

 • Domov seniorov Archa

Domov seniorov Archa je zariadenie hlavného mesta poskytujúce sociálne služby pre seniorov v troch fázach opatrovania – denné pobyty, dočasné pobyty a trvalé pobyty v zariadení pre seniorov. Kapacita týchto služieb má rozsah 120 miest. Domov seniorov pracuje v archa systéme opatrovania t.j. akceptovať, rozumieť, cítiť, harmonizovať a aktivizovať.

Kontakt:PhDr. Anna Hazuchová, riaditeľka, tel.: +421 254 651 294, e-mail: dsarcha@dsarcha.sk

 

 • Gérium, tel.: +421 245 258 301

Zariadenie pre seniorov s kapacitou 50 miest, sa nachádza v tichej časti Podunajských Biskupíc a tvorí ho trojpodlažná budova a priľahlá záhrada. Občania sú tu umiestnení v 6-tich dvojposteľových a v 38-ich jednoposteľových izbách s vlastným sociálnym zariadením.

Kontakt: PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka, tel.: +421 240 240 111, e-mail: riaditel.gerium@chello.sk

 • Petržalský domov seniorov

Petržalský domov seniorov je zariadením pre seniorov s celoročnou pobytovou službou. Zriaďovateľom je Hlavné mesto SR Bratislava. Nedávnou prístavbou sa rozšírila kapacita na 60 miest. Je situovaný do vily so záhradou neďaleko bývalého závodu Matador. Jeho história siaha až do roku 1960, kedy bol 1. mája otvorený svojim obyvateľom.V domove sa utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Domov môže okrem poskytovania sociálnych služieb poskytovať zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti a to v súlade s § 22 zákona o sociálnych službách.Sociálnu službu v zariadení nemožno poskytnúť fyzickej osobe, ktorej zdravotný stav si vyžaduje ústavnú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.

Kontakt: Mgr. Jana Artnerová, riaditeľka, tel.: +421 263 838 573, e-mail: ddrc58@stonline.sk

 • Domov jesene života, tel.: +421 261 014 033

Domov jesene života je zariadenie pre seniorov, ktorého zriaďovateľom je hlavné mesto SR Bratislava. Má dve organizačné súčasti a to: Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby (Sekurisova 8).

Kontakt: Mgr. Branislava Belanová, riaditeľka, tel.: +421 260 101 433, e-mail: djzhanulova@stonline.sk

 • Domov seniorov Lamač

Domov seniorov Lamač, je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Hlavné mesto SR Bratislava v zmysle zákona o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov č. 448/2008. V domove seniorov Lamač poskytujeme starostlivosť občanom, ktorí sú v sociálnej núdzi podľa § 35, zákona 448/2008 Z.z. a sú poberateľmi starobného dôchodku.

Kontakt: PaedDr. Miroslava Floriansová, riaditeľka, tel.: +421 264 789 693, e-mail: dslamac@gmail.com

 • Domov pri kríži

Zariadenie vzniklo v roku 1991 ako samostatná rozpočtová organizácia Okresného úradu Bratislava. Od roku 2002 bolo zariadenie delimitované pod Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky ako zariadenie s celoročným pobytom, s kapacitou 160 miest.

Kontakt: Mgr. Janka Dudoňová, riaditeľka, tel.: +421 264 534 855, e-mail: janka.dudonova@domovprikrizi.sk


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Legislatíva

 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

Zákonná lehota

Poskytnutie služby závisí od počtu voľných miest v zariadeniach pre seniorov a od pozície v zozname žiadateľov.

Poplatky

Poplatok za poskytnutú službu je v závislosti o mieri odkázanosti na sociálnu službu v zmysle posudku odkázanosti na sociálnu službu.

Odbor

Sociálne veci

Kompetencie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mailinfo@bratislava.sk

Webwww.bratislava.sk

Životné situácie