Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je :

 • odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby(stupeň odkázanosti II.)
 • odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.

 

Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.

 • Sú to sebaobslužné úkony, napríklad: hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela alebo o celé telo vo vani v sprche s umytím vlasov, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, prinesenie stravy a nápoja dosah, obliekanie, polohovanie, sprievod na toaletu, účelná očista po toalete, nasadenie a výmena plienky, pomoc pri manipulácii s predmetmi dennej potreby, sprievod pri chôdzi
 • úkony starostlivosti o svoju domácnosť, napríklad: nákup potravín a iného drobného tovaru, donáška jedla, umytie riadu, bežné upratovanie, pranie, žehlenie, úprava lôžka, vynášanie drobného odpadu
 • základné sociálne aktivity, napríklad: prechádzky, sprievod na lekárske vyšetrenie a vybavovanie úradných záležitostí, donáška liekov
 • dohľad pri všetkých týchto úkonoch.

Službu poskytuje mestská časť Bratislava-Nové Mesto fyzickým osobám s trvalým pobytom na svojom území.  Rozsah úkonov je určený vzájomnou dohodou medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby. Jednotlivé úkony sú spoplatnené.

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje pobytová služba a ktorej sa už poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu. Ďalej sa opatrovateľská služba nemôže poskytnúť fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu, ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

 

Ako postupovať ak si chceme požiadať o poskytovanie opatrovateľskej služby?
 

1. Vyplniť Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,

2. Vytlačiť si Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

 

Následne je potrebné navštíviť všeobecného - ošetrujúceho lekára, ktorý vyplní lekársky nález. K žiadosti je možné priložiť aj lekársku prepúšťaciu správunie staršiu ako šesť mesiacov. Prílohy vo formáte .pdf priložiť k vyplnenej Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.  Kompletná žiadosť sa spracuje a vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

Po správoplatnení rozhodnutia o odkázanosti občan požiada referát opatrovateľskej služby o poskytnutie opatrovateľskej služby v domácnosti.

 

K žiadosti o poskytnutie opatrovateľskej služby je potrebné doložiť:

 1. právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu,
 2. posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
 3. aktuálne rozhodnutie o výške dôchodku,
 4. overené vyhlásenie  o majetku. 
   

Kto priamo vykonáva opatrovateľskú službu v domácnostiach občanov?

Výkon opatrovateľskej služby zabezpečujú opatrovateľky, ktoré sú zamestnankyne Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto. Každá z nich je odborne spôsobilá na výkon opatrovateľskej služby.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 09.08.2018

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Legislatíva

 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
 • Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Nové Mesto č.8/2016 zo dňa 8.11.2016 o poskytovaní a úhradách za sociálne služby doplnené VZN č.11/2016 zo dňa 12.12.2017 o poskytovaní a úhradách za sociálne služby.

 

Zákonná lehota

60 dní (Nemôže byť prerušená)

odo dňa doručenia žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby obci v súlade s §8 ods.4 Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Poplatky

Poplatok za poskytnutú službu upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Nové Mesto č.8/2016 zo dňa 8.11.2016 o poskytovaní a úhradách za sociálne služby doplnené VZN č.11/2016 zo dňa 12.12.2017o poskytovaní a úhradách za sociálne služby.

Kompetencie

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Oddelenie sociálnych služieb

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 416

E-mailpodatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk

Životné situácie

Súvisiace linky