Mestská časť Bratislava-Nové Mesto môže poskytnúť finančné príspevky na tvorbu úspor pre dieťa z detského domova na základe rozhodnutia súdu. 


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 09.08.2018

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na sociálnu oblasť

Legislatíva

  • Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
  • Štatút mestskej časti Bratislava- Nové Mesto

Zákonná lehota

Nie je definovaná zákonná lehota

Poplatky

Výška poskytnutého príspevku je v zmysle príslušnej platnej legislatívy

Kompetencie

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Oddelenie sociálnych služieb

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 529

E-mailpodatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk

Životné situácie

Súvisiace linky