Mesto a mestské časti môžu poskytovať finančné príspevky v sociálnej oblasti. Príspevky definované v zákonoch prijatých NR SR sú na dopravu do detského domova, na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, na tvorbu úspor pre dieťa. Bratislavská samospráva v rámci zákona o obecnom zriadení č. 369/1999 Zb.  poskytujú pomoc občanom v čase náhlej núdze v rámci vlastných interných predpisov. 


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na sociálnu oblasť

Legislatíva

  • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
  • Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
  • Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
  • Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Zákonná lehota

Nie je definovaná zákonná lehota

Poplatky

Výška poskytnutého príspevku je individuálna.