Usporiadateľ  je  povinný  oznámiť  zámer  usporiadať  verejné kultúrne  podujatie  mestu a/alebo príslušnej mestskej  časti,  na  území  ktorej  sa  má podujatie  konať.  Ak  sa  má  podujatie  konať  na  území niekoľkých  mestských  častí,  treba  jeho  konanie  oznámiť každej  z  nich.  Verejným  kultúrnym  podujatím  sa  rozumejú verejnosti prístupné: divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia,  koncerty,  hudobné  a  tanečné  produkcie, výstavy  diel,  výtvarných  umení,  diel  úžitkového  umenia  a prác  ľudovej  výtvarnej  tvorivosti,  festivaly  a  prehliadky  v oblasti  kultúry  a  umenia,  tanečné  zábavy  a  iné  akcie  v oblasti  spoločenskej  zábavy.

Verejným podujatím sa rozumie také podujatie, ktorého účastníci nie sú vopred špecifikovaní.

Usporiadateľ podujatia je povinný konanie verejného podujatia oznámiť najneskôr jeden týždeň pred dňom konania podujatia.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia

Legislatíva

  • Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
  • Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia
  • Štatút hl. Mesta
  • VZN o dodržiavaní poriadku MČ
  • Zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
  • Zákon č. 71/1967 Zb. – správny poriadok 

Zákonná lehota

7 dní (Nemôže byť prerušená)

Najneskôr 7 dní pred konaním podujatia

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Odbor

Kultúra

Kompetencie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mailinfo@bratislava.sk

Webwww.bratislava.sk

Životné situácie