Usporiadateľ  je  povinný  oznámiť  zámer  usporiadať  verejné kultúrne  podujatie  mestskej  časti Bratislava – Nové Mesto,  ak sa na jej území  má podujatie  konať.  Ak  sa  má  podujatie  konať  na území niekoľkých  mestských  častí,  treba  jeho  konanie  oznámiť každej  z  nich.  Verejným  kultúrnym  podujatím  sa  rozumejú verejnosti prístupné: divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia,  koncerty,  hudobné  a  tanečné  produkcie, výstavy  diel,  výtvarných  umení,  diel  úžitkového  umenia  a prác  ľudovej  výtvarnej  tvorivosti,  festivaly  a  prehliadky  v oblasti  kultúry  a  umenia,  tanečné  zábavy  a  iné  akcie  v oblasti  spoločenskej  zábavy.

Verejným podujatím sa rozumie také podujatie, ktorého účastníci nie sú vopred špecifikovaní.

Usporiadateľ podujatia je povinný konanie verejného podujatia oznámiť najneskôr jeden týždeň pred dňom konania podujatia.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 09.08.2018

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia

Legislatíva

  • Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
  • Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia
  • Zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
  • Zákon č. 71/1967 Zb. – správny poriadok 
  • VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2015 zo dňa 13.10.2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

Zákonná lehota

7 dní (Nemôže byť prerušená)

Najneskôr 7 dní pred konaním podujatia

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kompetencie

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Útvar komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 424

E-mailpodatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk

Životné situácie

Súvisiace linky