Podnikateľský subjekt prostredníctvom služby oznámeni otváracie hodiny /prevádzkovú dobu/ svojej prevádzkovej jednotky alebo ich zmeny mestskej časti, vktorej je prevádzka umiestnená. Vprípade, že ide aj otváracie hodiny nad rámec všeobecnej prevádzkovej doby, ktoré musia byť mestskou časťou povolené, sa predpokladá, že povolenie mestskej časti  je priložené ako príloha koznámeniu. Mestská  časť dá oznamovateľovi vyrozumenie oprevzatí oznámenia, ak si to oznamovateľ želá. 


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Oznámenie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny

Legislatíva

  • Zákon č. 377/1991 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave
  • Zákon č. 369/1990 Zb. . o obecnom zriadení
  • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
  • Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa 

Zákonná lehota

30 dní (Nemôže byť prerušená)

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Odbor

Kancelária starostu

Kompetencie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mailinfo@bratislava.sk

Webwww.bratislava.sk

Životné situácie