Podnikateľský subjekt prostredníctvom služby Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny ohlási mestskej časti, na ktorej území sa prevádzkareň (prevádzka) obchodu a služieb nachádza, jej prevádzkový čas, dátum jej zriadenia, a tiež zmenu pôvodne ohláseného prevádzkového času prevádzky.  


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 20.12.2018

Oznámenie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny

Legislatíva

  • Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave
  • Zákon č. 369/1990 Zb. . o obecnom zriadení
  • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
  • Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa 
  • Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v platnom znení

     

Zákonná lehota

30 dní (Nemôže byť prerušená)

Zákonná lehota nie je definovaná.

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kompetencie

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 512

E-mail:  podatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk

Životné situácie