Za verejné priestranstvo na účely tejto dane sa považujú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.

Sadzbu dane určí obec za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý meter štvorcový osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.

 

Komunikácie I. a II. triedy, prejazdné úseky ciest I. až III. triedy a ich súčasti, chodníky pri týchto úsekoch, cestná zeleň a verejná zeleň. Správcom dane je hlavné mesto SR Bratislava.

Komunikácie III. a IV. triedy, okrem prejazdných úsekov ciest III. triedy a ich súčasti, chodníky pri týchto úsekoch, cestná zeleň a verejná zeleň. Správcami dane sú mestské časti na území, ktorých sa komunikácie alebo ich časti nachádzajú.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Žiadosť o zabratie alebo užívanie verejného priestoru

Legislatíva

 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 538/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení
 • Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností
 • Vyhláška č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon
 • Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
 • Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike
 • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon)
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
 • VZN č. 18/2011 z 15.12.2011 o zásad&

Zákonná lehota

30 dní (Nemôže byť prerušená)

Poplatky

 • Umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, ktorým je vonkajšie sedenie patriace k prevádzke na Františkánskom námestí, Hlavnom námestí, Hurbanovom námestí, Kamennom námestí, Námestí Ľ. Štúra, Námestí SNP, Mostovej ulici, Obchodnej ulici, Rajskej ulici, Radničnej ulici, Uršulínskej ulici a Župnom námestí 1,00 euro,
 • vonkajšie sedenie patriace k prevádzke na inom verejnom priestranstve ako je uvedené v prvom bode, ak ide o verejné priestranstvo v správe hlavného mesta nachádzajúce sa na území mestskej časti Staré Mesto 2a. na chodníku a komunikácii 0,80 eura,
 • mimo chodníka a komunikácie 0,30 eura, vonkajšie sedenie patriace k prevádzke na verejnom priestranstve v správe hlavného mesta nachádzajúcom sa na území mestskej časti Nové Mesto, Ružinov, Petržalka a Karlova Ves  
 • na chodníku a komunikácii 0,66 eura,
 • mimo chodníka a komunikácie 0,10 eura, vonkajšie sedenie patriace k prevádzke na verejnom priestranstve v správe hlavného mesta nachádzajúcom sa na území mestskej časti Dúbravka, Rača, Podunajské Biskupice a Vrakuňa 4a. na chodníku a komunikácii 0,50 eura,
 • mimo chodníka a komunikácie 0,05 eura, vonkajšie sedenie patriace k prevádzke na verejnom priestranstve v správe hlavného mesta nachádzajúcom sa na území mestskej časti Devínska Nová Ves a Lamač
 • na chodníku a komunikácii 0,33 eura,
 • mimo chodníka a k