1. Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva

Predmetom povolenia užívania a zabratia verejného priestranstva mimo zvláštne užívanie komunikácií je povolenie, ktoré určuje podmienky, stanovené mestskou časťou ako vlastníkom resp. správcom pozemku, ktorý je súčasťou verejného priestranstva.

Za verejné priestranstvo sa považujú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sú zverené do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len mestská časť) a pozemky vo vlastníctve mestskej časti (obce).

Nedodržanie podmienok povolenia je postihnuteľné v zmysle VZN č.6/2015  o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a VZN č.3/1996 o starostlivosti o zeleň na území mestskej časti Bratislava -  Nové Mesto

Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia nie sú pozemky, ktoré mestská časť resp. hlavné mesto prenajalo podľa osobitného zákona (napr. Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka).

Za osobitné užívanie verejného priestranstva za účelom umiestnenia skládky stavebného zariadenia (napr. lešenia, stavebného výťahu a pod.), umiestnenia veľkoobjemového kontajnera, zriadenia zariadenia staveniska, umiestnenia stavebného zariadenia pri výstavbe a rekonštrukcii inžinierskych sietí a pod. na pozemku vo vlastníctve resp. v správe mestskej časti bude žiadateľovi platobným výmerom vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva. Sadzbu dane určí obec za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý meter štvorcový osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.

V prípade, že sa nejedná o osobitné užívanie verejného priestranstva, nakoľko pozemok nie je vo vlastníctve ani v správe mestskej časti, avšak zeleň na tomto pozemku je delimitovaná do správy mestskej časti, nebude žiadateľovi mestskou časťou vyrúbená daň za osobitné užívanie verejného pozemku, ale budú mu určené podmienky k uvedeniu zelene do pôvodného stavu.

Osobitné užívanie verejného priestranstva je predmetom dane za užívanie verejného priestranstva.

 

2. Zvláštne užívanie miestnych komunikácií III. A IV. triedy

Zvláštne užívanie miestnych  komunikácií  III. a IV. triedy povoľuje mestská časť Bratislava-Nové mesto v rámci  preneseného  výkonu štátnej správy pre pozemné komunikácie.

Miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve  obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.

Správny orgán môže v povolení určiť podmienky na zvláštne užívanie, Pre ich nesplnenie môže udelené povolenie zrušiť. Zvláštne užívanie sa povoľuje vždy na dobu určitú ak u užívateľa trvajú dôvody pre ktoré bolo povolenie udelené. Na základe žiadosti o predĺženie povolenia je možné povolenie predĺžiť.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 09.08.2018

Žiadosť o zabratie alebo užívanie verejného priestoru

Legislatíva

 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístup k informáciám
 • Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 • Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave
 • zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
 • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)  v znení neskorších predpisov.
 • Vykonávacia vyhláška k cestnému zákonu č. 35/1984 Zb.
 • Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
 • Zákon č. 71/1967 Zb.. o správnom konaní (správny poriadok)
 • Štatút hlavného mesta SR Bratislavy
 • VZN č.6/2015  o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
 • VZN č. 6/2012 zo dňa 11.12.2012 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení neskorších predpisov
 • VZN č.3/1996 o starostlivosti o zeleň na území mestskej časti Bratislava -  Nové Mesto

 

Zákonná lehota

30 dní (Nemôže byť prerušená)

Na rozhodovanie o povoľovaní zvláštneho užívania miestnych komunikácií sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní - Zákon č. 71/1967Zb. o správnom konaní (správny poriadok - §49 Lehota pre rozhodnutie): 1. V jednotlivých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania správny orgán rozhodne bezodkladne. 2. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania, vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne do 60 dní. Ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak správny orgán nemôźe rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Poplatky

 1. Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva vrátane rozkopávok a mimo zvláštne užívanie miestnej komunikácie  III. a IV. triedy v zmysle Zákona č.  135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov nie je spoplatnené.
 2. Za úkony spojené s vydaním rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie v zmysle  zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zakon) v znení neskorśích predpisov sa platí správny poplatok podľa zákona o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. Podaním žiadosti vzniká zároveň poplatková povinnosť. 

Kompetencie

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Oddelenie životného prostredia a územného plánovania

Oddelenie výstavby, investícií a správy majetku

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 715, +421 249 253 124

E-mailpodatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk