Na žiadosť daňového subjektu môže správca dane, ktorým je mestská časť Bratislava-Nové Mesto, povoliť odklad platenia dane alebo  platenie  tejto  dane  v splátkach, ak by bolo neodkladné zaplatenie dane spojené s vážnou ujmou daňového subjektu. Správca dane môže povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach v zmysle platnej legislatívy (zabezpečenie dlžnej sumy záložným právom  alebo niektorým zo spôsobov zabezpečenia záväzkov podľa Občianskeho zákonníka). 


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 13.08.2018

Žiadosť o povolenie odkladu platenia dane a povolenie splátok

Legislatíva

  • Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
  • Občiansky zákonník č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
  • VZN č. 10/2016 zo dňa 16.12.2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení VZN č. 8/2017 zo dňa 12.12.2017

 

Zákonná lehota

30 dní (Nemôže byť prerušená)

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kompetencie

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Oddelenie hospodárske a finančné

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 254, +421 249 253 347

E-mail: podatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk

Súvisiace linky