Na žiadosť daňového subjektu môže správca dane, ktorým je hlavné mesto alebo mestská časť, povoliť odklad platenia dane,  ktorej  správu  vykonáva,  alebo  platenie  tejto  dane  v splátkach, ak by bolo neodkladné zaplatenie dane spojené s vážnou ujmou daňového subjektu.

Pri vzniku daňovej povinnosti daňovník môže požiadať o odloženie splatnosti dane vo vybraných prípadoch. Žiadosť o splátky na už vyrubenú právoplatnú daň môže daňovník požiadať písomne tlačivo, ale nemá formalizované tlačivo podáva teda daňovník individuálne.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Žiadosť o povolenie odkladu platenia dane a povolenie splátok

Legislatíva

  • Zákon 563/2009 o správe daní (daňový poriadok)
  • VZN 1/2012 o dani z nehnuteľností 

 

Zákonná lehota

30 dní (Nemôže byť prerušená)

Poplatky

Služba nie je spoplatnená. Sadzby dane sú uvedené v službách jednotlivých daní.

Odbor

Oddelenie miestnych daní a poplatkov

Kompetencie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mailinfo@bratislava.sk

Webwww.bratislava.sk