Na žiadosť daňového subjektu, v prípade splnených zákonných podmienok (do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti), správca dane vráti pomernú časť zaplatenej dane. Zväčša ide o zánik daňovej povinnosti z titulu zmeny adresy držania psa, úhynu psa, zmeny vlastníka alebo držiteľa psa, ukončenia prevádzky predajného automatu, nevýherného hracieho prístroja, zmeny správcu dane za predajný automat a nevýherný hrací prístroj. 


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 09.08.2018

Žiadosť o vrátenie pomernej časti dane

Legislatíva

  • Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov

  • VZN č. 10/2016 zo dňa 16.12.2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení VZN č. 8/2017 zo dňa 12.12.2017

Zákonná lehota

30 dní (Nemôže byť prerušená)

odo dňa zániku daňovej povinnosti. Správca dane je povinný na základe žiadosti daňovníka vrátiť pomernú časť dane do 30 dní od jej doručenia (§79 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní).

Poplatky

Vrátenie pomernej časti dane je v zmysle platnej legislatívy