Na žiadosť daňového subjektu, v prípade splnených zákon. podmienok, správca dane vráti pomernú časť zaplatenej dane. Zväčša ide o zánik daňovej povinnosti z titulu predaja nehnuteľnosti, respektíve zmeny adresy trvalého pobytu, prípadne z titulu priznania úľavy resp. pri zrušení daňovej povinnosti. Služba bude pokrývať celý proces od zadania žiadosti na strane klienta a jej prijatie na strane Hlavného mesta a mestských častí, cez spracovanie žiadosti, poskytnutie rozhodnutia klientovi a vráteniu pomernej časti spôsobom definovaným v žiadosti.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Žiadosť o vrátenie pomernej časti dane

Legislatíva

  • Zákon 563/2009 o správe daní (daňový poriadok)
  • Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
  • Zákon č. 369/190 o obecnom zriadení
  • ákon č. 211/2001 o slobodnom prístupe k informáciám
  • Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov
  • VZN 1/2012 o dani z nehnuteľností

Zákonná lehota

30 dní (Nemôže byť prerušená)

Správca dane po vydaní rozhodnutia je povinný do 30 dní vrátiť pomernú čas dane daňovému subjektu.

Poplatky

Daňový preplatok je uvedenýv rozhodnutí o vrátenie pomernej časti dane