Mestská časť Bratislava -Nové Mesto vytvára zdroje pre poskytovanie dotácií z prostriedkov rozpočtu mestskej časti. Mestská časť v nadväznosti na schválený rozpočet na príslušný rok môže poskytnúť dotácie najmä do nasledovných oblastí :

1/ podpory, rozvoja, šírenia miestnej kultúry, zachovania kultúrneho dedičstva,

2/ podpory športu a telesnej kultúry,

3/ podpory a výchovy vzdelávania,

4/ podpory sociálnej oblasti, humanitnej a charitatívnej činnosti,

5/ podpory a ochrany zdravia,

6/ podpory zlepšenia kvality a ochrany životného prostredia v mestskej časti

 

Z rozpočtu mestskej časti sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mestská časť, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme, alebo v prospech rozvoja územia mestskej časti a právnickej osobe, ktorej zakladateľom nie je mestská časť a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo, alebo trvalý pobyt na území mestskej časti, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území mestskej časti alebo poskytujú služby obyvateľom mestskej časti. Dotácie môžu byť poskytnuté len na podporu všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Žiadosti o poskytnutie dotácií posudzuje a prerokováva stála pracovná komisia miestneho zastupiteľstva mestskej časti BA – NM – Dotačná komisia. O poskytnutí dotácie do 2.000,- € vrátane rozhoduje starosta, pričom uznesením komisie nie je viazaný, o poskytnutí dotácie nad 2.000,- € rozhoduje miestne zastupiteľstvo, pričom uznesením komisie nie je viazané. Dotácie nad 2.000,- €, ktoré boli zapracované a schválené miestnym zastupiteľstvom mestskej časti BA – NM na príslušný rok podľa konkrétnych akcií, úloh alebo účelu ich použitia pre konkrétneho žiadateľa, prerokovaniu Dotačnej komisie nepodliehajú.

Po schválení finančnej dotácie uzavrie mestská časť so žiadateľom písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti. Mestská časť poskytne dotáciu žiadateľovi do 30 dní od podpísania zmluvy o poskytnutí dotácie.

Vyúčtovanie dotácie sa vykoná do 30 dní odo dňa použitia dotácie, najneskôr  v termíne stanovenom v zmluve, a to na predpísanom tlačive. (Príloha č. 3 VZN č. 5/2016 v znení VZN č. 3/2017, v znení VZN č. 5/2018 a v znení VZN č. 10/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto)  

Finančné prostriedky musia byť použité v tom kalendárnom roku, v ktorom boli poskytnuté.   

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len na základe žiadosti (Príloha č. 1 alebo č. 4 VZN č. 5/2016 v znení VZN č. 3/2017, v znení VZN č. 5/2018 a v znení VZN č. 10/2018  o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto)  spolu s požadovanými prílohami, a to :

  • kópia dokladu o registrácii organizácie žiadateľa (stanovy)
  • doklad o menovaní štatutárneho zástupcu organizácie
  • kópia potvrdenia o pridelení identifikačného čísla organizácie ( IČO a DIČ )
  • kópia dokladu o vedení účtu žiadateľa v banke (pre účely dotácie)
  • výpis z príslušného registra okrem výpisu z obchodného a živnostenského registra
  • potvrdenie žiadateľa o vyrovnaní finančných vzťahov voči  Daňovému  úradu, Sociálnej poisťovni, zdravotným  poisťovniam ...(nemusia byť priložené k žiadosti, stačí ich predložiť do dňa schvaľovania dotácie)  
  • čestné vyhlásenie žiadateľa (Príloha č. 2 VZN č. 5/2016 v znení VZN č. 3/2017 , v znení VZN č. 5/2018 a v znení VZN č. 10/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto)  
  • v prípade žiadosti o poskytnutie dotácie na zabezpečenie financovania úpravy plôch vhodných na  tvorbu a realizáciu legálnych grafitov je potrebné k žiadosti o poskytnutie dotácií priložiť tiež súhlas vlastníka dotknutej plochy vrátane dokladu preukazujúceho vlastníctvo k dotknutej ploche.
  • V prípade žiadosti o refundáciu nákladov spojených s vybudovaním uzamykateľných stanovíšť zberných nádob na zmesový komunálny odpad a vytriedené zložky komunálnych odpadov a stanovíšť podzemných alebo polopodzemných kontajnerov na zmesový komunálny odpad a vytriedené zložky komunálnych odpadov musia byť splnené pokyny uedené v prílohe č. 5 VZN č. /2016 v znení VZN č. 3/2017 , v znení VZN č. 5/2018 a v znení VZN č. 10/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto)  

 


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 29.11.2018

Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie z grantov Hlavného mesta alebo rozpočtu mestskej časti Vyúčtovanie a záverečná správa Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku mnohodetnej rodine alebo obetiam domáceho násilia z rozpočtu Hlavného mesta

Zákonná lehota

VZN č. 5/2016 v znení VZN č. 3/2017, v znení VZN č. 5/2018 a v znení VZN č. 10/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto) v článku 5, bode 7 stanovuje termíny uzávierok žiadostí na 31. január, 31. máj, 30. september kalendárneho roka na nasledujúce obdobie. Posudzovanie žiadostí o dotácie sa uskutočňuje do 30 dní po príslušnom termíne uzávierok žiadostí (VZN č. 5/2016 v znení VZN č. 3/2017, v znení VZN č. 5/2018 a v znení VZN č. 10/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto) článok 5, bod 8)

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kompetencie

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Oddelenie hospodárske a finančné

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 128

E-mail: podatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk

Súvisiace linky