Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava má záujem o rozširovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských, športových, sociálnych, dobrovoľníckych, publikačných, vzdelávacích a tvorivých voľnočasových aktivít obyvateľov hlavného mesta s dôrazom na deti a mládež aj tým, že tieto aktivity finančne podporuje prostredníctvom grantových programov. Grantové programy sú určené na podporu projektov organizátorom týchto podujatí - občianskym združeniam, nadáciám, neinvestičným fondom,  spolkom a občanom – živnostníkom a iným právnickým osobám, ktoré pôsobia a vykonávajú svoju činnosť na území hlavného mesta alebo poskytujú služby obyvateľom hlavného mesta.

Hlavné mesto SR Bratislava má v súčasnosti štyri grantové programy:

1. Grantový program na podporu kultúry – ARS Bratislavensis

2. Grantový program na podporu voľnočasových aktivít

3. Grantový program na podporu športu

4. Grantový program na podporu sociálnych aktivít

5. Grantový program na  podporu občianskych aktivít pripravuje od roku 2015.

6. Grantový program na podporu kultúry – ARS Bratislavensis sa orientuje na podporu umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave ako aj na aktivity propagujúce Bratislavu v zahraničí.

Grantový program na podporu voľnočasových aktivít sa zameriava na podporu aktivít, podujatí a záujmových činností zameranými na kultúru, pohybové aktivity, tvorivosť, podporu rozvoja talentu, neformálne vzdelávacie aktivity, výmenné pobyty a tábory a sústredenia organizovanej i neorganizovanej mládeže a detí Bratislavy v čase mimo vyučovania.

Grantový program na podporu sociálnych aktivít je určený na podporu aktivít, podujatí a záujmových činností zameranými na kultúru, šport, tvorivosť a podporu rozvoja talentu, tiež na podporu posilňovania zdravia, sociálne vzdelávacie programy a tábory a sústredenia zdravotne či inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Grantový program na podporu športu v hlavnom meste Bratislave sa orientuje na podporu rozvoja športu a účasť športovcov Bratislavy na reprezentácii hlavného mesta v iných mestách Slovenska a v zahraničí.

Grantový program na podporu občianskych aktivít od roku 2015 v hlavnom meste SR Bratislave je určený na podporu projektov, zameraných na zvýšenie účasti občanov na správe vecí verejných, zvyšovanie povedomia o komunálnej politike a podporu vzniku komunít a združení lokálneho charakteru.

Každý grantový program sa riadi všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy a samostatným interným vykonávacím predpisom. Výšku finančných prostriedkov jednotlivých grantových programov schvaľuje každoročne mestské zastupiteľstvo ako súčasť rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na príslušný rok. Finančné prostriedky sa poskytujú v rámci aktuálneho kalendárneho roka, v ktorom musia byť aj vyúčtované, a to na základe podanej žiadosti a odsúhlasenia príspevku príslušnou grantovou komisiou.

Posudzovanie žiadostí o granty sa u všetkých grantových programov uskutočňuje 4 krát do roka, obvykle do 14 dní po termíne uzávierok žiadostí. Termíny uzávierok žiadostí o granty sú:

 • 31. január
 • 31. marec
 • 30. jún
 • 30. september

Žiadosti musia byť doručené hlavnému mestu v jednom exemplári na predpísanom tlačive príslušného grantového programu spolu s požadovanými prílohami v uvedených termínoch, pričom rozhodujúci je termín registrovania podateľňou magistrátu.

Hlavné mesto ďalej v oblasti sociálnej pomoci poskytuje dotácie:

 • finančný príspevok mnohodetnej rodine. Príspevok je určený rodine s najmenej štyrmi nezaopatrenými deťmi (ďalej len „mnohodetná rodina“) s trvalým pobytom na území hlavného mesta v trvaní najmenej jeden rok, na základe žiadosti zákonného zástupcu detí, ktorý sa o deti osobne stará. Suma finančného príspevku na rok 2013 je spravidla vo výške 40 eur na dieťa.
 • jednorazový finančný príspevok obetiam domáceho násilia. Príspevok je určený ženám aj mužom, na ktorých je páchané domáce násilie, s trvalým pobytom na území hlavného mesta, ktorí sa ocitli neočakávane bez peňazí, bez strechy nad hlavou, v lepšom prípade v krízovom stredisku. Tých je na území mesta momentálne akreditovaných päť. V správe hlavného mesta je Krízové centrum na Budatínskej 59/A, štyri sú pod neziskovými organizáciami (n. o. Maják nádeje na Karpatskej 24, o. z. Domov Dúha na Stavbárskej 6, o. z.

Pomoc ohrozeným deťom - Centrum Nádej na Švabinského 7 a n. o. Brána do života na M. Medveďovej 4).

Proces sa riadi zásadami poskytovania jednorazového finančného príspevku obetiam domáceho násilia a zásadami poskytovania finančného príspevku mnohodetným rodinám prijatými mestským zastupiteľstvom.

Miestne samosprávy zo svojich rozpočtov vyčleňujú finančné prostriedky (ak to ich finančná situácia dovoľuje) a poskytujú účelové dotácie pre neziskové organizácie, rôzne spolky a združenia či právnické osoby vykonávajúce verejno-prospešnú činnosť v mestskej časti. Obdobne ako hlavné mesto aj mestské časti majú stanovené termíny uzávierok žiadostí spravidla sú to:

 • 31. marec
 • 30. jún
 • 30. september

Mestská časť spravidla rozhodne o pridelení alebo nepridelení dotácie v nasledujúcom štvrťroku. Vo výnimočných prípadoch aj skôr. Mestská časť vo svojom VZN môže stanoviť finančné limity, na základe ktorých o pridelení dotácie rozhoduje starosta mestskej časti, miestna rada mestskej časti alebo zastupiteľstvo mestskej časti.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie z grantov Hlavného mesta alebo rozpočtu mestskej časti Vyúčtovanie a záverečná správa Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku mnohodetnej rodine alebo obetiam domáceho násilia z rozpočtu Hlavného mesta

Legislatíva

 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
 • Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
 • Zákon č.599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
 • Zákon č.544/2010 Z. z. o dotáciách
 • VZN 16/2012 Hlavného mesta o poskytovaní dotácii Interné vykonávacie predpisy jednotlivých grantových programov hlavného mesta
 • Zásady poskytovania finančného príspevku mnohodetným rodinám
 • Zásady poskytovania jednorazového finančného príspevku obetiam domáceho násilia
 • VZN mestských častí o poskytovaní účelových dotácií

Zákonná lehota

Miestne samosprávy zo svojich rozpočtov vyčleňujú finančné prostriedky (ak to ich finančná situácia dovoľuje) a poskytujú účelové dotácie pre neziskové organizácie, rôzne spolky a združenia či právnické osoby vykonávajúce verejno-prospešnú činnosť v mestskej časti. Obdobne ako hlavné mesto aj mestské časti majú stanovené termíny uzávierok žiadostí spravidla sú to: 31. marec 30. jún 30. september Posudzovanie žiadostí o granty sa u všetkých grantových programov uskutočňuje 4 krát do roka, obvykle do 14 dní po termíne uzávierok žiadostí. Termíny uzávierok žiadostí o granty sú: 31. január 31. marec 30. jún 30. september

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Odbor

Kancelária primatora

Kompetencie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mailinfo@bratislava.sk

Webwww.bratislava.sk