Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. V ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Podávanie daňového priznanie k dani z nehnuteľností

Zákonná lehota

Občania a podnikatelia sú v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti, výstavby alebo zmeny povinní podať príslušnému správcovi dane daňové priznanie do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom im vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Poplatky

Služba nie je spoplatnená. Výsledkom podania je rozhodnutie o vyrúbení dane.

Kompetencie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií
Blagoevova ulica č. 9
P.O.BOX 76
850 05 Bratislava 55
 
Telefón:
   informácie:    +421 259 356 954 
   sekretariát:    +421 259 356 900
 
E-mail:
   omdp@bratislava.sk
   dane@bratislava.sk