Táto služba umožňuje zaplatiť pokuty, úroky a sankčné úroky uložené obcou. Služba slúži na riadenie procesu platenia pokút, úrokov a úrokov z omeškania  v rámci miestnych daní a poplatkov. Spolupracujúcimi službami sú služby Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností, Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za psa (len v kompetencii MČ) a Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva. Úlohou uvedenej služby je klienta informovať o vzniknutej platobnej povinnosti.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov

Zákonná lehota

15 dní (Môže byť prerušená)

Poplatky

Suma je individuálne stanovená

Odbor

Finančné oddelenie

Kompetencie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mailinfo@bratislava.sk

Webwww.bratislava.sk