Služba umožňuje zaplatiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Platiteľ miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady dostáva pravidelne doklad na úhradu miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady alebo má poplatok uvedený na doklade SIPO pod položkou „ODPAD“. Platiteľ doklad uhrádza :

  • bezhotovostným prevodom na príslušný účet správcu poplatku
  • poštovým peňažným poukazom na príslušný účet správcu poplatku
  • pri platbách do 300 eur v hotovosti do pokladne správcu poplatku
  • prostredníctvom SIPO
  • inkasom z účtu platiteľa

Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Legislatíva

  • Zákon 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • Zákon 563/2009 o správe daní (daňový poriadok)

Zákonná lehota

Služba je uhrádzaná každý mesiac na základe fakturácie.

Poplatky

  • Výška základnej sadzby je 0,1659 eura za kilogram odpadu