Služba slúži na riadenie procesu pre ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva. Podnikatelia v prípade využívania verejného priestranstva na vykonávanie predmetu podnikateľskej činnosti podávajú správcovi dane oznámenie.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Podávanie daňového priznania k dani za užívanie verejného priestranstva

Legislatíva

  • Zákon 563/2009 o správe daní (daňový poriadok)
  • VZN 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva
  • Príslušné VZN o daniach v jednotlivých MČ Bratislavy

Zákonná lehota

30 dní (Môže byť prerušená)

Poplatky

Oznamovacia povinnosť nie je spoplatnená. Na základe oznámenia správca dane rozhodnutím určí daň

Odbor

Oddelenie miestnych daní a poplatkov

Kompetencie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mailinfo@bratislava.sk

Webwww.bratislava.sk