Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Služba slúži na riadenie procesu oznamovania vzniku, zániku alebo zmeny daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva. Na základe oznámenia správca dane rozhodnutím vyrubí daň.

Správca dane poskytne úľavu podľa § 6 ods. 14  Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2016 v znení VZN č. 8/2017 a to  len pri predložení:

 1.  Oznámenia o vzniku daňovej povinnosti  
 2.  Žiadosti o poskytnutie úľavy

Oznámenie aj žiadosť musia byť predložené súčasne najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti, inak správca dane vypočíta daň bez nároku na úľavu.

 

K oznámeniu vzniku daňovej povinnosti daňovník prikladá ako prílohu žiadosť o úľavu:

 1. ak ide o daňovníka - fyzickú osobu, ktorá využíva vyhradený parkovací box neobmedzene a iba pre svoje osobné potreby – predkladá čestné vyhlásenie, že vozidlo nie je využívané na podnikateľské aktivity 

      Žiadosť fyzickej osoby o poskytnutie úľavy pre neobmedzený čas parkovania

 

 1. ak ide o daňovníka - fyzickú osobu, ktorá využíva parkovací box v obmedzenom čase a iba pre svoje osobné potreby – predkladá čestné vyhlásenie, že vozidlo nie je využívané na podnikateľské aktivity a fotokópiu dodatkovej tabuľky s vyznačeným časom

Žiadosť fyzickej osoby o poskytnutie úľavy pre obmedzený čas parkovania

 

 1. ak ide o daňovníka – PO, SZČO, ktorý využíva parkovací box v obmedzenom čase predkladá fotokópiu dodatkovej tabuľky

Žiadosť právnickej osoby/fyzickej osoby živnostníka o poskytnutie úľavy pre obmedzený čas parkovania

 

 1. ak ide o držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s mierou funkčnej poruchy min. 50% alebo min. 80% - predkladá preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a rozhodnutie ÚPSVaR o výške miery funkčnej poruchy v %, s údajom, že úrad vyhovuje žiadosti o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Žiadosť osoby s ťažkým zdravotným postihnutím o poskytnutie úľavy (funkčná porucha min. 50 %) 

Žiadosť osoby s ťažkým zdravotným postihnutím o poskytnutie úľav (funkčná porucha min. 80 %) 

 

 1. v prípade vykonávania nevyhnutných opráv fasád, striech bytových domov, balkónov bytových domov a zatepľovania bytových domov – predkladá potvrdenie správcu bytového domu, že ide o tieto náležitosti

      Žiadosť o poskytnutie úľavy 

 

 1. ak ide o poberateľa dávky v hmotnej núdzi – predkladá potvrdenie, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi

             Žiadosť poberateľa dávky v hmotnej núdzi o poskytnutie úľavy 


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 09.08.2018

Podávanie daňového priznania k dani za užívanie verejného priestranstva

Legislatíva

 • Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
 • VZN č. 10/2016 zo dňa 16.12.2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení VZN č. 8/2017 zo dňa 12.12.2017

Zákonná lehota

30 dní (Nemôže byť prerušená)

Zákonná lehota pre vznik daňovej povinnosti je najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti (§34a ods. 1 a ods.3 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch v znení neskorších predpisov). Zákonná lehota pre zánik daňovej povinnosti je 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

Poplatky

Oznamovacia povinnosť nie je spoplatnená. Na základe oznámenia správca dane rozhodnutím vyrubí daň.

Kompetencie

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Oddelenie hospodárske a finančné

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 254

E-mail: podatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk