Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje odplatné prechodné ubytovanie. Prevádzkovateľ každého ubytovacieho zariadenia nachádzajúceho sa na území hlavného mesta SR Bratislavy je povinný do 30 dní od zahájenia svojej činnosti zaslať správcovi dane vyplnené tlačivo „Ohlásenie vzniku a zániku činnosti ubytovacieho zariadenia “ spolu s výpisom z obchodného alebo živnostenského registra.

 Na základe uvedenej skutočnosti bude prevádzkovateľovi ubytovacieho zariadenia pridelený variabilný symbol, pod ktorým sa zaeviduje v databáze ubytovacích zariadení u správcu dane.

 Po ukončení príslušného mesiaca je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia povinný zaslať vyplnené tlačivo „Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie“ a následne daň odviesť.

 Pri úhrade alebo zaplatení dane je dôležité dodržať desaťmiestny variabilný symbol, ktorý má každý prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia iný a mení sa každý mesiac.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Podávanie daňového priznania k dani za ubytovanie

Legislatíva

  • Zákon 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Zákon
  • 563/2009 o správe daní (daňový poriadok)
  • VZN 14/2012 o dani za ubytovanie

Zákonná lehota

15 dní (Nemôže byť prerušená)

Poplatky

  • 1,65 EUR/osoba/noc