Poplatník je povinný ohlásiť Hlavnému mestu povinnosť platiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Podľa zákona o miestnych daniach vyberá hlavné mesto Slovenskej republiky poplatky aj za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Výška základnej sadzby je 0,1659 eura (5 Sk) za kilogram odpadu. Pôvodca komunálneho odpadu je povinný sa zapojiť do systému zberu na území hlavného mesta, ohlásiť na magistrát hlavného mesta najneskôr do 30. dní skutočnosti vzniku, zmeny a zániku nároku na zapojenie sa do systému zberu.

Vznik povinnosti platiť poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady sa nahlasuje výlučne osobnou návštevou správcu poplatku na Blagoevovej ulici v Bratislave. V prípade zastupovania je potrebná písomná plná moc na zastupovanie,  plná moc nemusí byť úradne overená.

Potrebné doklady:

a)   fyzická osoba bývajúca v rodinnom dome:

  • nový rodinný dom: občiansky preukaz, list vlastníctva
  • prenájom rodinného domu: obč. preukaz, nájomná zmluva

b)   fyzická osoba-podnikateľ, právnická osoba:

  • výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra, list vlastníctva alebo zmluva o nájme

c)   správca nehnuteľnosti, spoločenstvo:

  • výpis z registra spoločenstiev
  • zmluva o výkone správy, mandátna zmluva

Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Ohlásenie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Legislatíva

  • Zákon 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • Zákon 563/2009 o správe daní (daňový poriadok)
  • VZN 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákonná lehota

30 dní (Môže byť prerušená)

Poplatky

  • Výška základnej sadzby je 0,1659 eura za kilogram odpadu