Mestské  archívy  umožňujú  prístup  k  archívnym dokumentom  vyhotovovaním  odpisov,  výpisov, kópií, potvrdení,  štúdiom.  Mestská  registratúra  môže  na vyžiadanie  sprístupniť  svoje  záznamy  občanom predovšetkým formou vyhotovovania odpisov, výpisov, kópií a potvrdení. Občan, alebo Inštitúcia môže požiadať o nazretie, vypožičanie, alebo aj vydanie výpisov alebo odpisov zo spisov doručením žiadosti. Služobné nazeranie do záznamov miestneho úradu pracovníkmi iných orgánov povoľuje prednosta alebo vedúci útvaru na základe písomného poverenia, iným osobám sa povoľuje nazrieť do záznamov len v prípade, keď sa ich týkajú a keď preukážu opodstatnenosť svojej požiadavky.

V správnom konaní platí pre nazeranie do záznamov zákon o správnom konaní, pre vyhotovenie a vydanie odpisov do cudziny platia osobitné predpisy (zákon o matrike).

Spisy sa z registratúrneho strediska zapožičiavajú na výpožičný lístok, ktorý treba vyplniť dvojmo a pre každý žiadaný spis osobitne. Správca registratúrneho strediska vloží prvopis výpožičného lístka na miesto vypožičaného spisu a kópiu výpožičného lístka uloží do evidencie zapožičaných spisov. Po vrátení spisu vráti prvopis výpožičného lístka tomu, kto spis vrátil a kópiu výpožičného lístka vyradí z evidencie zapožičaných spisov

Vypožičiavať spisy mimo úradu môže povoliť len prednosta úradu. V takomto prípade sa vyhotoví záznam reverz v dvoch exemplároch, v ktorom sa presne označí vypožičaný spis (číslo spisu, predmet, počet listov a počet a druh príloh, inštitúcia, ktorej sa spis vypožičiava a dôvod vypožičania).

Odpis alebo výpis zo záznamov možno vyhotoviť v rozsahu oprávnených nárokov občanov, a to na základe písomnej žiadosti, doručenej vo vstupnej fáze procesu.

V prípade vyhotovenia výpisu alebo odpisu je tento úkon spoplatnený podľa cenníka, úhrada sa vykoná v pokladni MÚ.                


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Žiadosť o povolenie prístupu k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom

Legislatíva

  • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
  • Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
  • Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách
  • REGISTRATÚRNY PORIADOK A REGISTRATÚRNY PLÁN Miestneho úradu MČ Bratislava a Hlavného mesta SR Bratislavy

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Odbor

Prednosta miestneho úradu

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mailinfo@bratislava.sk

Webwww.bratislava.sk