Registratúrne stredisko Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto umožňuje  prístup  k  archívnym dokumentom  a registratúrnym záznamom občanom, alebo Inštitúciam, vyhotovovaním  odpisov,  výpisov, kópií, potvrdení,  štúdiom a to len na základe písomnej žiadosti a so súhlasom prednostu MÚ. Odpis alebo výpis zo záznamov možno vyhotoviť v rozsahu oprávnených nárokov občanov, a to na základe písomnej žiadosti, doručenej vo vstupnej fáze procesu. V prípade vyhotovenia výpisu, fotokópie alebo odpisu je tento úkon spoplatnený podľa zverejneného aktuálneho Sadzobníka správnych poplatkov http://www.banm.sk/data/files/5105_prikaz-c-5-2012.pdf                               

V správnom konaní platí pre nazeranie do záznamov zákon o správnom konaní, pre vyhotovenie a vydanie odpisov do cudziny platia osobitné predpisy (zákon o matrike).

Vypožičiavať spisy mimo úradu môže povoliť len prednosta úradu. V takomto prípade sa vyhotoví záznam reverz v dvoch exemplároch, v ktorom sa presne označí vypožičaný spis (číslo spisu, predmet, počet listov a počet a druh príloh, inštitúcia, ktorej sa spis vypožičiava a dôvod vypožičania). Spisy sa spravidla požičiavajú na 15 dní, ak osobitný predpis neustanovuje inak.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 13.08.2018

Žiadosť o povolenie prístupu k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom

Legislatíva

  • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov

  • Zákon č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení  neskorších predpisov

  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

  • REGISTRATÚRNY PORIADOK A REGISTRATÚRNY PLÁN Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto (príkaz starostu č. 10/2016)

  • Príkaz prednostu Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto č. 2/2012 o správnych poplatkoch

Poplatky

Služba nie je spoplatnená. V prípade vyhotovenia výpisu, alebo odpisu je tento úkon spoplatnený v zmysle Zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch podľa zverejneného aktuálneho Sadzobníka správnych poplatkov http://www.banm.sk/data/files/5105_prikaz-c-5-2012.pdf.

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 388

E-mailpodatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk