Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vydáva voličské preukazy pre občanov, ktorí majú trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  a  chcú sa zúčastniť volieb/referenda mimo adresy ich trvalého bydliska v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území SR.

Služba sa poskytuje v zmysle § 46 Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre voľby do NR SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta SR, Ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta a referendum.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacie preukazu:

  • Osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (§ 46 ods.2)
  • V listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená mestskej časti Bratislava-Nové Mesto najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (§ 46 ods.3)
  • Elektronicky najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (§ 46 ods.4)

 

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi a korešpondenčnú adresu, na ktorú mestská časť Bratislava-Nové Mesto doručí hlasovací preukaz. Hlasovací preukaz sa zasiela doporučene do vlastných rúk.

Hlasovací preukaz môže prevziať aj iná osoba. V tom prípade volič v žiadosti uvedie jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojim podpisom.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 09.08.2018

Žiadosť o vydanie voličského preukazu

Legislatíva

  • Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákonná lehota

15 dní (Nemôže byť prerušená)

15 pracovných dní predo dňom konania volieb musí byť žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu, v elektronickej alebo v listinnej forme, doručená mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Osobne môže volič požiadať o vydanie, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (§ 46 Zákona č. 180/2014 Z. z.)

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kompetencie

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 367

E-mailpodatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk